Как да си изберем добър пробиотик?

0 0 0 0 0

Айлийн Грийн, бак., почетна степен, м.ф.н.,
Директор по качеството и регулаторните дейности,
Пробиотиккс Интернешънъл OOД
С бума на пробиотичните продукти на пазара през последните няколко години, как да разберем кой точно да изберем? Кой ще бъде ефективен? Как можете да гарантирате качеството на продукт, който купувате или предписвате? Информацията, която тази статия предоставя, ще ви помогне да изберете кой продукт да
използвате.
Селекция на щамове, ферментация, криозащитни агенти и сушене чрез замразяване (лиофилизация) Пробиотичните щамове трябва да се подбират внимателно. Оцеляването им в стомаха (и способността им да устояват на стомашните сокове), както и оцеляването им при нормално хладилно съхранение са важни фактори, които трябва да имаме предвид. Ако щамът не е устойчив на стомашните сокове, малко вероятно е да се достигне до областта от стомашно-чревния (СЧ) тракт, върху която ще въздейства.
Ферментацията на пробиотичните бактерии е специализиран процес, който включва високотехнологични машини и висококвалифициран персонал- има само няколко компании в света, които могат да осъществят успешно този процес.
Процесът започва с „майчиния щам“, който се добавя към среда за увеличаване на обема, която е специфична за конкретния щам, и се прехвърля към камера за ферментация за пълноценно производство.
След това ферментиралата маса се филтрира няколко пъти, за да изхвърли културата и да останат само бактериите. След това концентрираните бактерии се смесват с криопротектант. И докато криопротекцията не се счита за истинско микрокапсулиране, тя всъщност е процес, който докато подпомага жизнеността на микробните клетки чрез сушене чрез замразяване / лиофилизация /, също спомага за защитата на микробните клетки срещу киселинната среда на стомаха.
След това филтрираните бактерии в течна форма се замразяват до -40 ̊C почти незабавно, за да се удължи срокът на годност на бактериите. В този специализран процес, ледените кристали се преработват в пара, за да се образува твърда кора, която е готова за смилане.
Опаковане
Пробиотиците са податливи на влага и температурни колебания. За това пакетирането на продукта е от изключително значение, за да се осигури максимална защита от влиянията на околната среда. Излагането на тези фактори може да има вредно въздействие върху срока на годност на крайния продукт и оттам и на неговата ефективност. Ограничаване на излагането на факторите на околната среда по време на производството и опаковането на продукта е изключително важно. То може да се постигне чрез контрол на относителната влажност и температурни условия по време на производството чрез минимизиране на времето между всеки
етап от производствения процес, чрез осигуряване на бариера за влагата по време на опаковането и чрез осигуряване на целостта на опаковката – напр.блистери или сашета.

 

Осигуряване на качеството
Когато се произвеждат пробиотични продукти, стандартите и процесите с високо качество са задължителни. Това осигурява производство по най-високите стандарти и продукти, които не само отговарят на спецификациите по етикет, но са също и ефикасни и безопасни за употреба. ДПП (добра производствена практика), ISO 9001:2008 (международен стандарт за система за управление на качеството) и НАССР (Hazard and Critical Control Points- опасности и критичните
контролни точни) анализ са акредитации, които показват, че продуктът е произведен с висок стандарт.
Освен това, продуктът трябва да бъде тестван в напълно акредитирана лаборатория, в която има възможност да се изброяват пробиотичните щамове. Осигуряването на качеството трябва да бъде приоритет за всяка компания, а пълната проследяемост на продукта трябва да е стандарт.

 

Безопасност
Има три основно въпроса по отношение на безопасността на пробиотичните продукти:
• Съдържа ли продуктът видът микроби, които твърди, че съдържа?
• Пробиотичните микроби пренасят ли някакви гени от патологично естество?
• Щамът излопзван ли е от няколко години и вписан ли е в Европейския списък за квалифицирана презумпция за безопасност (EQPS)?
Точност на идентификацията на микроби
Ако един пробиотичен продукт не съдържа щамовете и видовете, които твърди, че съдържа, може да има голям риск за консуматорите поради несигурността по отношение на характеристиките на микробите. Неправилното обозначаване на етикета може да се дължи на многобройни причини от повторна класификация на микроб до неопитността на лаборант и лош контрол на качеството.
Пълната идентификация на щама трябва да бъде отбелязана на опаковката на продукта и да включва рода, вида и кода на щама. Това помага при диференцирането на щамовете, тъй като не всички щамове постигат един и същ ефект.

 

Патогенни гени
Всеки щам трябва да бъде коректно идентифициран и изследван, за да се провери за патогенни щамове. Те могат да причинят редица състояния включително хранително отравяне и образуване на токсини. Съхраняването на всеки щам в банка за съхранение на култури е изключително важно, за да е сигурно, че щамът
не претърпява генетична промяна след време.
Европейски списък за квалифицирана презумпция за безопасност
Голямо разнообразие от микробни щамове се използва в производството на храни и фуражи. Някои имат дълга  история на безопасна употреба, докато други са по-малко използвани и тяхната употреба може да представлява риск за консуматора. Беше предложена система за оценка на безопасността преди предлагането на продукт на пазара на избрани групи микроорганизми, което доведе до т. нар. система за квалифицирана презумпция на безопасност (QPS). По същество това представлява оценка за безопасност на определелна таксономична гупа (род или група свързани щамове), която се основава на четири основни характеристики (установяване наидентичността, основна информация, вероятна патогенност и крайна употреба) (1).

 

Научно изследване
Как да разберете, че щамовете, които приемате ще имат желания ефект? Дори когато научите проучвания доказват даден ефект на щам или продукт, е трудно да се разбере дали ще има същия ефект върху всички индивиди. Това се дължи на вариациите между индивидите и условията. Въпреки това научните изследвания са добър индикатор за най-вероятния ефект и са важен фактор. Проучванията могат да се извършат под различни форми включително ин витро, с чревни модели, с животински модели и пълни клинични опити с хора. Не са важни само проучванията за ефикасност- безопасността и токсичността също са важни.

 

Много щамове и много видове
С над 500 различни щама в микрофлората на здрави черва, очевидно е, че използването на продукт с много щамове и много видове е за предпочитане. Откриват се различни щамове в различни ниши на СЧ тракт, които имат различни механизми на действие. Това осигурява различни начини на въздействие и различни места за развитие на микроорганизми в СЧ тракт. Тимерман и сътр. (2) откриват в 6 проучвания за сравняване на еднощамови и многощамови пробиотици, че има доказателства за по-голямата ефективност на многощамовите пробиотици в сравнение с еднощамовите. Още един преглед на Чапман и сътр. през 2011 показва, че
пробиотичните микстури са ефективни против по-широк спектър от симптоми и състояния от еднощамовите продукти (3).
Пробиотикс Интернешънъл ООД
Тук, в Пробиотикс интернешънъл, ние сме отдадени на производството на продукти, базирани на нови проучвания от най-високо качество върху хора и животни. Нашият ненадминат опит в производството на пробиотични продукти от 25 години, заедно със ситемата за осигуряване на качеството и акредитацията са
на висота.
Quality and Safety Качество и безопасност
Осигуряване на качеството е от изключителна важност за нас и ние имаме строги процедури за контрола му. Нашият производствен обект в Обединеното кралство е сертифициран по стандарти за настоящите добри практики за производство (cGMP) и на регулаторната агенция за лекарства и здравни продукти (MHRA), и се
одитира по британските стандарти по ISO 9001:2008. Ние имаме напълно документирана Система за контрол на качеството, която включва оценка на риска, пълен HACCP анализ и контол на качеството. Ние поддържаме програма за проследяемост и всички партиди от суров материал и крайни продукти за обект на анализ за
контрол на качеството, за да се осигури най-доброто качество за целия цикъл на производство и за целият срок на годност на продукта. Ние управляваме система, при която суроватките се задържат в карантина докато се извършат изследвания и готовите продукти със сигурност отговарят на спецификацията си преди да напуснат склада.
Нашите изследвания се извършват в независими, акредитирани по акредитационната система на Обединеното кралство (UKAS) лаборатории.
Нашите щамове ферментират индивидуално – партида по партида – и се извършва от високотехнологични, напълно валидирани, машини, които се управляват от висококвалифицирани служители. Всещи щам е криопротектиран и лиофилизиран индивидуално, което осигурява тяхната защита от ниското рН на стомаха
(графика 1) и позволява съхранение на готовия продукт на нормална стайна температура. Всички продукти на Протексин грижа за здравето (Protexin Health Care) са гарантирани до края на срока на годност и се подлагат на пълни изследвания за фармацевтична устойчивост в камери с контролирана влажност и температура.

Ние ръководим програма за продължаващо обучение със всички служители от производството, за да осигурим висококвалифицирана работна сила. Нашият нов произвоствен обект, включващ най-модерното оборудване, има стаи за контрол на влажността и температурата с най- новите машини, което ни дава възможност да произвеждаме широка гама от крайни продукти. Нашите пробиотични щамове са напълно идентифицирани и безопасни за употреба. Всички щамове са включени в банката за събиране на култури NCIMB (национална колекция за промишлени, морски и хранителкни бактерии). Която е базирана в Абърдийн, Обединеното кралство, където можем да осигурим безопасната възпроизводимост на щамовете без гентична промяна. Щамовете, които използваме също се считат за безопасни от Европейската комисия за квалифицирана презумпрция за безопасност.

 

Научни излседвания и развитие
За да сме сигурни, че оставаме на челни позиции в последните проучвания, ние работим с многобройни водещи центрове и университети за научни изследвания в Обединеното кралство и в целия свят. Тези проучвания ни позволяват да разберем по-задълбочено как нашите продукти могат да помогнат за подобряване на здравето и да допринесат за нови и иновативни продукти в бъдеще.

 

За автора:
Айлийн Грийн, бак, почетна степен, м.ф.н.
Айлийн завършва образованието си по Наука за животните в Уелския Университета, Абъристуит през 1996 и взима магистърската си степен, която се фокусира върху ползите от пробиотиците върху птици, в Ливърпулския университет докато работи в производството като специалист по хранене.
Айлийн се присъединява към Пробиотикс Интернешънъл ООД през 2000 и понастоящем е директор качество и регулаторни дейности като отговаря за осигуряван на спазването на регулаторните изисквания за продуктите и управлява и наблюдава системата за качество на компанията.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *